Ministerstvo školstva SR odporúča NOMI

Všetky naše publikácie sú odporúčané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na využitie v materských školách.

Vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.


Na základe listu čislo: CD-2009-25211/16295-1:918 zo dňa: 20.07.2009

Odporúča Pracovné zošity

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niekorých zákonov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave


UDEĽUJE

odporúčaciu doložku na pracovné zošity:


Matematika predškoláka, Písanka predškoláka, Svet predškoláka, Škôlkar počíta, Písanka škôlkara, Škôlkar poznáva, Chrobáčik, Jazýček Šikovníček, Zdravá škôlka a Bezpečne do školy autorky Márie Novákovej

a zaraďuje ich do zoznamu odporúčaných pracovných zošitov pre materské školy.
Doložka má platnosť 5 rokov.

Ministerstvo školstva SR odporúča
od-chrobacik.pdf od-jazycek-sikovnicek.pdf od-matematika-predskolaka.pdf od-pisanka-predskolaka.pdf od-pisanka-skolkara.pdf od-rastiem-zdravo.pdf od-skolar-poznava.pdf od-skolkar-pocita.pdf od-svet-predskolaka.pdf